کمترین: 
1647500
بیشترین: 
1660500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1654500
زمان: 
11/24 15:15
قیمت آبشده جهانی امروز 24 بهمن 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 1654500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:35","price":1660500},{"date":"1397/11/24 12:55","price":1648500},{"date":"1397/11/24 13:00","price":1650500},{"date":"1397/11/24 14:05","price":1647500},{"date":"1397/11/24 15:15","price":1654500}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398