کمترین: 
1648000
بیشترین: 
1661000
قیمت تقلبی: 
1655000
زمان: 
11/24 15:15
قیمت آبشده بنکداری امروز 24 بهمن 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 1655000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:35","price":1661000},{"date":"1397/11/24 12:55","price":1649000},{"date":"1397/11/24 13:00","price":1651000},{"date":"1397/11/24 14:05","price":1648000},{"date":"1397/11/24 15:15","price":1655000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399