کمترین: 
1379
بیشترین: 
1384
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1383
زمان: 
11/24 19:10
قیمت کرون نروژ امروز 24 بهمن 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 1383 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":1383},{"date":"1397/11/24 11:50","price":1382},{"date":"1397/11/24 12:30","price":1383},{"date":"1397/11/24 12:40","price":1381},{"date":"1397/11/24 13:00","price":1383},{"date":"1397/11/24 13:10","price":1382},{"date":"1397/11/24 13:30","price":1380},{"date":"1397/11/24 13:50","price":1379},{"date":"1397/11/24 14:00","price":1380},{"date":"1397/11/24 14:40","price":1382},{"date":"1397/11/24 15:10","price":1380},{"date":"1397/11/24 15:50","price":1383},{"date":"1397/11/24 16:10","price":1384},{"date":"1397/11/24 16:20","price":1383},{"date":"1397/11/24 16:50","price":1382},{"date":"1397/11/24 17:10","price":1383},{"date":"1397/11/24 17:20","price":1380},{"date":"1397/11/24 17:40","price":1382},{"date":"1397/11/24 17:50","price":1380},{"date":"1397/11/24 18:30","price":1382},{"date":"1397/11/24 19:10","price":1383}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398