کمترین: 
31371
بیشترین: 
31427
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
31427
زمان: 
11/24 19:10
قیمت دینار بحرین امروز 24 بهمن 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 24 بهمن 1397 , 31427 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":31424},{"date":"1397/11/24 12:20","price":31397},{"date":"1397/11/24 12:30","price":31399},{"date":"1397/11/24 12:40","price":31385},{"date":"1397/11/24 12:50","price":31384},{"date":"1397/11/24 13:00","price":31371},{"date":"1397/11/24 14:40","price":31399},{"date":"1397/11/24 15:10","price":31397},{"date":"1397/11/24 15:20","price":31396},{"date":"1397/11/24 15:50","price":31397},{"date":"1397/11/24 16:00","price":31399},{"date":"1397/11/24 16:10","price":31425},{"date":"1397/11/24 16:30","price":31426},{"date":"1397/11/24 16:50","price":31425},{"date":"1397/11/24 17:30","price":31424},{"date":"1397/11/24 17:40","price":31425},{"date":"1397/11/24 18:10","price":31427},{"date":"1397/11/24 18:20","price":31426},{"date":"1397/11/24 19:10","price":31427}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399