کمترین: 
39198
بیشترین: 
39269
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
39218
زمان: 
11/24 18:50
قیمت دینار کویت امروز 24 بهمن 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 39218 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":39243},{"date":"1397/11/24 11:40","price":39269},{"date":"1397/11/24 12:20","price":39236},{"date":"1397/11/24 12:40","price":39220},{"date":"1397/11/24 13:00","price":39203},{"date":"1397/11/24 14:40","price":39236},{"date":"1397/11/24 15:20","price":39198},{"date":"1397/11/24 15:50","price":39211},{"date":"1397/11/24 16:10","price":39269},{"date":"1397/11/24 16:50","price":39231},{"date":"1397/11/24 17:10","price":39269},{"date":"1397/11/24 17:50","price":39256},{"date":"1397/11/24 18:50","price":39218}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399