کمترین: 
1286
بیشترین: 
1297
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1294
زمان: 
11/24 18:30
قیمت کرون سوئد امروز 24 بهمن 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 24 بهمن 1397 , 1294 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":1290},{"date":"1397/11/24 11:30","price":1288},{"date":"1397/11/24 11:50","price":1287},{"date":"1397/11/24 12:00","price":1286},{"date":"1397/11/24 12:20","price":1290},{"date":"1397/11/24 12:30","price":1292},{"date":"1397/11/24 12:40","price":1293},{"date":"1397/11/24 13:20","price":1291},{"date":"1397/11/24 13:40","price":1290},{"date":"1397/11/24 14:00","price":1291},{"date":"1397/11/24 14:10","price":1293},{"date":"1397/11/24 14:20","price":1292},{"date":"1397/11/24 14:30","price":1293},{"date":"1397/11/24 14:40","price":1295},{"date":"1397/11/24 14:50","price":1296},{"date":"1397/11/24 15:00","price":1295},{"date":"1397/11/24 15:50","price":1297},{"date":"1397/11/24 17:10","price":1296},{"date":"1397/11/24 17:20","price":1294},{"date":"1397/11/24 17:50","price":1293},{"date":"1397/11/24 18:30","price":1294}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399