کمترین: 
11839
بیشترین: 
11870
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11860
زمان: 
11/24 19:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 24 بهمن 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 11860 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":11860},{"date":"1397/11/24 11:30","price":11858},{"date":"1397/11/24 11:40","price":11854},{"date":"1397/11/24 12:00","price":11848},{"date":"1397/11/24 12:10","price":11849},{"date":"1397/11/24 12:20","price":11839},{"date":"1397/11/24 12:30","price":11847},{"date":"1397/11/24 12:50","price":11851},{"date":"1397/11/24 13:00","price":11847},{"date":"1397/11/24 13:10","price":11846},{"date":"1397/11/24 13:30","price":11843},{"date":"1397/11/24 13:40","price":11841},{"date":"1397/11/24 13:50","price":11840},{"date":"1397/11/24 14:00","price":11841},{"date":"1397/11/24 14:10","price":11840},{"date":"1397/11/24 14:20","price":11845},{"date":"1397/11/24 14:30","price":11843},{"date":"1397/11/24 14:40","price":11854},{"date":"1397/11/24 15:00","price":11853},{"date":"1397/11/24 15:10","price":11854},{"date":"1397/11/24 15:50","price":11863},{"date":"1397/11/24 16:00","price":11860},{"date":"1397/11/24 16:10","price":11870},{"date":"1397/11/24 16:20","price":11868},{"date":"1397/11/24 16:30","price":11867},{"date":"1397/11/24 16:40","price":11864},{"date":"1397/11/24 16:50","price":11861},{"date":"1397/11/24 17:00","price":11863},{"date":"1397/11/24 17:10","price":11864},{"date":"1397/11/24 17:20","price":11858},{"date":"1397/11/24 17:30","price":11854},{"date":"1397/11/24 17:40","price":11849},{"date":"1397/11/24 18:00","price":11845},{"date":"1397/11/24 18:10","price":11849},{"date":"1397/11/24 18:20","price":11848},{"date":"1397/11/24 18:30","price":11856},{"date":"1397/11/24 18:50","price":11864},{"date":"1397/11/24 19:00","price":11861},{"date":"1397/11/24 19:10","price":11858},{"date":"1397/11/24 19:20","price":11860}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399