کمترین: 
8468
بیشترین: 
8499
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8494
زمان: 
11/24 19:20
قیمت دلار استرالیا امروز 24 بهمن 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 24 بهمن 1397 , 8494 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":8499},{"date":"1397/11/24 11:40","price":8497},{"date":"1397/11/24 11:50","price":8495},{"date":"1397/11/24 12:00","price":8491},{"date":"1397/11/24 12:20","price":8489},{"date":"1397/11/24 12:40","price":8479},{"date":"1397/11/24 12:50","price":8480},{"date":"1397/11/24 13:10","price":8475},{"date":"1397/11/24 13:20","price":8476},{"date":"1397/11/24 13:30","price":8478},{"date":"1397/11/24 13:40","price":8479},{"date":"1397/11/24 13:50","price":8472},{"date":"1397/11/24 14:00","price":8474},{"date":"1397/11/24 14:10","price":8472},{"date":"1397/11/24 14:20","price":8478},{"date":"1397/11/24 14:30","price":8468},{"date":"1397/11/24 14:40","price":8479},{"date":"1397/11/24 14:50","price":8482},{"date":"1397/11/24 15:00","price":8481},{"date":"1397/11/24 15:10","price":8480},{"date":"1397/11/24 15:20","price":8481},{"date":"1397/11/24 15:30","price":8480},{"date":"1397/11/24 15:50","price":8486},{"date":"1397/11/24 16:00","price":8485},{"date":"1397/11/24 16:10","price":8488},{"date":"1397/11/24 16:20","price":8487},{"date":"1397/11/24 16:30","price":8486},{"date":"1397/11/24 16:50","price":8485},{"date":"1397/11/24 17:00","price":8482},{"date":"1397/11/24 17:10","price":8489},{"date":"1397/11/24 17:20","price":8481},{"date":"1397/11/24 17:30","price":8479},{"date":"1397/11/24 17:40","price":8480},{"date":"1397/11/24 17:50","price":8479},{"date":"1397/11/24 18:00","price":8474},{"date":"1397/11/24 18:10","price":8479},{"date":"1397/11/24 18:30","price":8489},{"date":"1397/11/24 18:50","price":8495},{"date":"1397/11/24 19:00","price":8489},{"date":"1397/11/24 19:10","price":8493},{"date":"1397/11/24 19:20","price":8494}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399