کمترین: 
8999
بیشترین: 
9030
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9023
زمان: 
11/24 19:20
قیمت دلار کانادا امروز 24 بهمن 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 24 بهمن 1397 , 9023 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":9029},{"date":"1397/11/24 11:30","price":9030},{"date":"1397/11/24 11:40","price":9026},{"date":"1397/11/24 11:50","price":9023},{"date":"1397/11/24 12:00","price":9020},{"date":"1397/11/24 12:10","price":9023},{"date":"1397/11/24 12:20","price":9016},{"date":"1397/11/24 12:30","price":9012},{"date":"1397/11/24 12:40","price":9007},{"date":"1397/11/24 12:50","price":9009},{"date":"1397/11/24 13:00","price":9006},{"date":"1397/11/24 13:10","price":9005},{"date":"1397/11/24 13:30","price":9003},{"date":"1397/11/24 13:40","price":9009},{"date":"1397/11/24 13:50","price":9004},{"date":"1397/11/24 14:00","price":9003},{"date":"1397/11/24 14:10","price":9005},{"date":"1397/11/24 14:20","price":9000},{"date":"1397/11/24 14:30","price":8999},{"date":"1397/11/24 14:40","price":9007},{"date":"1397/11/24 14:50","price":9008},{"date":"1397/11/24 15:00","price":9010},{"date":"1397/11/24 15:10","price":9007},{"date":"1397/11/24 15:20","price":9008},{"date":"1397/11/24 15:30","price":9006},{"date":"1397/11/24 15:50","price":9009},{"date":"1397/11/24 16:00","price":9007},{"date":"1397/11/24 16:10","price":9013},{"date":"1397/11/24 16:20","price":9011},{"date":"1397/11/24 16:30","price":9012},{"date":"1397/11/24 16:40","price":9011},{"date":"1397/11/24 16:50","price":9008},{"date":"1397/11/24 17:00","price":9007},{"date":"1397/11/24 17:10","price":9008},{"date":"1397/11/24 17:20","price":9001},{"date":"1397/11/24 17:30","price":9006},{"date":"1397/11/24 18:20","price":9010},{"date":"1397/11/24 18:30","price":9019},{"date":"1397/11/24 18:50","price":9025},{"date":"1397/11/24 19:00","price":9024},{"date":"1397/11/24 19:10","price":9027},{"date":"1397/11/24 19:20","price":9023}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398