کمترین: 
2264
بیشترین: 
2275
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2269
زمان: 
11/24 18:50
قیمت لیر ترکیه امروز 24 بهمن 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 2269 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:20","price":2275},{"date":"1397/11/24 11:40","price":2274},{"date":"1397/11/24 11:50","price":2273},{"date":"1397/11/24 12:10","price":2272},{"date":"1397/11/24 12:40","price":2270},{"date":"1397/11/24 12:50","price":2272},{"date":"1397/11/24 13:00","price":2270},{"date":"1397/11/24 13:10","price":2269},{"date":"1397/11/24 13:20","price":2268},{"date":"1397/11/24 13:30","price":2267},{"date":"1397/11/24 13:50","price":2265},{"date":"1397/11/24 14:10","price":2264},{"date":"1397/11/24 14:30","price":2267},{"date":"1397/11/24 14:40","price":2266},{"date":"1397/11/24 14:50","price":2267},{"date":"1397/11/24 15:10","price":2265},{"date":"1397/11/24 15:20","price":2268},{"date":"1397/11/24 15:30","price":2270},{"date":"1397/11/24 15:50","price":2271},{"date":"1397/11/24 16:00","price":2270},{"date":"1397/11/24 16:10","price":2273},{"date":"1397/11/24 16:50","price":2272},{"date":"1397/11/24 17:00","price":2274},{"date":"1397/11/24 17:10","price":2275},{"date":"1397/11/24 17:20","price":2272},{"date":"1397/11/24 17:40","price":2270},{"date":"1397/11/24 18:00","price":2268},{"date":"1397/11/24 18:10","price":2269},{"date":"1397/11/24 18:20","price":2268},{"date":"1397/11/24 18:30","price":2274},{"date":"1397/11/24 18:50","price":2269}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398