کمترین: 
20.12
بیشترین: 
20.94
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.94
زمان: 
11/24 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 24 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 20.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 11:08","price":20.12},{"date":"1397/11/24 11:32","price":20.36},{"date":"1397/11/24 12:08","price":20.25},{"date":"1397/11/24 13:08","price":20.33},{"date":"1397/11/24 13:32","price":20.29},{"date":"1397/11/24 14:08","price":20.14},{"date":"1397/11/24 14:32","price":20.15},{"date":"1397/11/24 15:08","price":20.13},{"date":"1397/11/24 16:08","price":20.4},{"date":"1397/11/24 16:32","price":20.43},{"date":"1397/11/24 17:08","price":20.33},{"date":"1397/11/24 17:32","price":20.2},{"date":"1397/11/24 18:08","price":20.41},{"date":"1397/11/24 19:08","price":20.76},{"date":"1397/11/24 19:32","price":20.84},{"date":"1397/11/24 20:08","price":20.92},{"date":"1397/11/24 20:32","price":20.93},{"date":"1397/11/24 21:08","price":20.94}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399