کمترین: 
2.575
بیشترین: 
2.648
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.575
زمان: 
11/24 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 24 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 2.575 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 06:32","price":2.648},{"date":"1397/11/24 07:08","price":2.647},{"date":"1397/11/24 07:32","price":2.643},{"date":"1397/11/24 08:08","price":2.64},{"date":"1397/11/24 08:32","price":2.639},{"date":"1397/11/24 09:08","price":2.626},{"date":"1397/11/24 09:32","price":2.606},{"date":"1397/11/24 10:08","price":2.615},{"date":"1397/11/24 10:32","price":2.617},{"date":"1397/11/24 11:08","price":2.609},{"date":"1397/11/24 11:32","price":2.595},{"date":"1397/11/24 12:08","price":2.599},{"date":"1397/11/24 12:32","price":2.604},{"date":"1397/11/24 13:08","price":2.603},{"date":"1397/11/24 13:32","price":2.596},{"date":"1397/11/24 14:08","price":2.591},{"date":"1397/11/24 14:32","price":2.593},{"date":"1397/11/24 15:08","price":2.583},{"date":"1397/11/24 16:08","price":2.597},{"date":"1397/11/24 16:32","price":2.602},{"date":"1397/11/24 17:08","price":2.593},{"date":"1397/11/24 17:32","price":2.601},{"date":"1397/11/24 18:08","price":2.593},{"date":"1397/11/24 19:08","price":2.591},{"date":"1397/11/24 20:08","price":2.586},{"date":"1397/11/24 20:32","price":2.587},{"date":"1397/11/24 21:08","price":2.586},{"date":"1397/11/24 21:32","price":2.618},{"date":"1397/11/24 22:08","price":2.599},{"date":"1397/11/24 22:32","price":2.591},{"date":"1397/11/24 23:08","price":2.585},{"date":"1397/11/24 23:32","price":2.575}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399