کمترین: 
1.4335
بیشترین: 
1.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.47
زمان: 
11/24 23:32
قیمت بنزین امروز 24 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 24 بهمن 1397 , 1.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 06:32","price":1.4395},{"date":"1397/11/24 07:08","price":1.4425},{"date":"1397/11/24 07:32","price":1.4445},{"date":"1397/11/24 08:08","price":1.4434},{"date":"1397/11/24 08:32","price":1.4435},{"date":"1397/11/24 09:08","price":1.444},{"date":"1397/11/24 09:32","price":1.4405},{"date":"1397/11/24 10:08","price":1.4435},{"date":"1397/11/24 11:08","price":1.4425},{"date":"1397/11/24 11:32","price":1.4395},{"date":"1397/11/24 12:08","price":1.4405},{"date":"1397/11/24 12:32","price":1.44},{"date":"1397/11/24 13:08","price":1.4465},{"date":"1397/11/24 13:32","price":1.4511},{"date":"1397/11/24 14:08","price":1.4445},{"date":"1397/11/24 14:32","price":1.4467},{"date":"1397/11/24 15:08","price":1.4492},{"date":"1397/11/24 16:08","price":1.4445},{"date":"1397/11/24 16:32","price":1.4431},{"date":"1397/11/24 17:08","price":1.4335},{"date":"1397/11/24 17:32","price":1.4395},{"date":"1397/11/24 18:08","price":1.4363},{"date":"1397/11/24 19:08","price":1.4535},{"date":"1397/11/24 19:32","price":1.46},{"date":"1397/11/24 20:08","price":1.469},{"date":"1397/11/24 20:32","price":1.4655},{"date":"1397/11/24 21:08","price":1.466},{"date":"1397/11/24 21:32","price":1.4631},{"date":"1397/11/24 22:08","price":1.46},{"date":"1397/11/24 22:32","price":1.465},{"date":"1397/11/24 23:08","price":1.4668},{"date":"1397/11/24 23:32","price":1.47}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398