کمترین: 
586.63
بیشترین: 
596.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
594
زمان: 
11/24 23:32
قیمت گازوئیل امروز 24 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 594 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 06:32","price":586.63},{"date":"1397/11/24 07:08","price":587.63},{"date":"1397/11/24 07:32","price":587.88},{"date":"1397/11/24 08:08","price":588.13},{"date":"1397/11/24 08:32","price":587.88},{"date":"1397/11/24 09:08","price":588.13},{"date":"1397/11/24 09:32","price":586.88},{"date":"1397/11/24 10:08","price":587.88},{"date":"1397/11/24 10:32","price":588.38},{"date":"1397/11/24 11:08","price":588.13},{"date":"1397/11/24 12:08","price":588.38},{"date":"1397/11/24 12:32","price":587.38},{"date":"1397/11/24 13:08","price":589.13},{"date":"1397/11/24 13:32","price":591},{"date":"1397/11/24 14:08","price":590.38},{"date":"1397/11/24 14:32","price":591.13},{"date":"1397/11/24 15:08","price":592.13},{"date":"1397/11/24 16:08","price":589.88},{"date":"1397/11/24 17:08","price":588.38},{"date":"1397/11/24 17:32","price":591.38},{"date":"1397/11/24 18:08","price":592.38},{"date":"1397/11/24 19:08","price":596.88},{"date":"1397/11/24 19:32","price":592.88},{"date":"1397/11/24 20:08","price":594.88},{"date":"1397/11/24 21:08","price":593.75},{"date":"1397/11/24 21:32","price":593.13},{"date":"1397/11/24 22:08","price":592.38},{"date":"1397/11/24 22:32","price":593.38},{"date":"1397/11/24 23:08","price":593.88},{"date":"1397/11/24 23:32","price":594}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398