کمترین: 
1.9221
بیشترین: 
1.9491
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9405
زمان: 
11/24 23:32
قیمت نفت کوره امروز 24 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 1.9405 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 06:32","price":1.9221},{"date":"1397/11/24 07:08","price":1.9252},{"date":"1397/11/24 07:32","price":1.9265},{"date":"1397/11/24 08:08","price":1.9266},{"date":"1397/11/24 08:32","price":1.9262},{"date":"1397/11/24 09:08","price":1.9268},{"date":"1397/11/24 09:32","price":1.9228},{"date":"1397/11/24 10:08","price":1.9257},{"date":"1397/11/24 10:32","price":1.9266},{"date":"1397/11/24 11:08","price":1.9257},{"date":"1397/11/24 11:32","price":1.9249},{"date":"1397/11/24 12:32","price":1.9236},{"date":"1397/11/24 13:08","price":1.9293},{"date":"1397/11/24 13:32","price":1.934},{"date":"1397/11/24 14:08","price":1.9311},{"date":"1397/11/24 14:32","price":1.9339},{"date":"1397/11/24 15:08","price":1.9356},{"date":"1397/11/24 16:08","price":1.9312},{"date":"1397/11/24 16:32","price":1.9285},{"date":"1397/11/24 17:08","price":1.9248},{"date":"1397/11/24 17:32","price":1.9335},{"date":"1397/11/24 18:08","price":1.9347},{"date":"1397/11/24 19:08","price":1.9491},{"date":"1397/11/24 19:32","price":1.9366},{"date":"1397/11/24 20:08","price":1.9424},{"date":"1397/11/24 20:32","price":1.9433},{"date":"1397/11/24 21:08","price":1.94},{"date":"1397/11/24 21:32","price":1.9388},{"date":"1397/11/24 22:08","price":1.9341},{"date":"1397/11/24 22:32","price":1.9384},{"date":"1397/11/24 23:08","price":1.9385},{"date":"1397/11/24 23:32","price":1.9405}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398