کمترین: 
62.91
بیشترین: 
63.85
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.7
زمان: 
11/24 23:32
قیمت نفت برنت امروز 24 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 63.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 06:32","price":62.91},{"date":"1397/11/24 07:08","price":63.03},{"date":"1397/11/24 07:32","price":63.08},{"date":"1397/11/24 08:08","price":63.05},{"date":"1397/11/24 09:08","price":63.08},{"date":"1397/11/24 09:32","price":62.91},{"date":"1397/11/24 10:08","price":63.06},{"date":"1397/11/24 10:32","price":63.08},{"date":"1397/11/24 11:08","price":63.02},{"date":"1397/11/24 11:32","price":62.92},{"date":"1397/11/24 12:08","price":63},{"date":"1397/11/24 12:32","price":62.95},{"date":"1397/11/24 13:08","price":63.22},{"date":"1397/11/24 13:32","price":63.4},{"date":"1397/11/24 14:08","price":63.2},{"date":"1397/11/24 14:32","price":63.31},{"date":"1397/11/24 15:08","price":63.41},{"date":"1397/11/24 16:08","price":63.12},{"date":"1397/11/24 16:32","price":63.15},{"date":"1397/11/24 17:08","price":62.98},{"date":"1397/11/24 17:32","price":63.2},{"date":"1397/11/24 19:08","price":63.85},{"date":"1397/11/24 19:32","price":63.56},{"date":"1397/11/24 20:08","price":63.67},{"date":"1397/11/24 20:32","price":63.7},{"date":"1397/11/24 21:08","price":63.66},{"date":"1397/11/24 21:32","price":63.65},{"date":"1397/11/24 22:08","price":63.51},{"date":"1397/11/24 22:32","price":63.56},{"date":"1397/11/24 23:08","price":63.64},{"date":"1397/11/24 23:32","price":63.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398