کمترین: 
53.41
بیشترین: 
54.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.92
زمان: 
11/24 23:32
قیمت نفت سبک امروز 24 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 53.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 06:32","price":53.58},{"date":"1397/11/24 07:08","price":53.66},{"date":"1397/11/24 07:32","price":53.7},{"date":"1397/11/24 08:08","price":53.64},{"date":"1397/11/24 08:32","price":53.63},{"date":"1397/11/24 09:08","price":53.66},{"date":"1397/11/24 09:32","price":53.54},{"date":"1397/11/24 10:08","price":53.64},{"date":"1397/11/24 11:08","price":53.58},{"date":"1397/11/24 11:32","price":53.48},{"date":"1397/11/24 12:08","price":53.52},{"date":"1397/11/24 12:32","price":53.44},{"date":"1397/11/24 13:08","price":53.69},{"date":"1397/11/24 13:32","price":53.8},{"date":"1397/11/24 14:08","price":53.62},{"date":"1397/11/24 14:32","price":53.67},{"date":"1397/11/24 15:08","price":53.77},{"date":"1397/11/24 16:08","price":53.54},{"date":"1397/11/24 16:32","price":53.55},{"date":"1397/11/24 17:08","price":53.41},{"date":"1397/11/24 17:32","price":53.62},{"date":"1397/11/24 18:08","price":53.63},{"date":"1397/11/24 19:08","price":54.31},{"date":"1397/11/24 19:32","price":54.17},{"date":"1397/11/24 20:08","price":54.2},{"date":"1397/11/24 20:32","price":54.26},{"date":"1397/11/24 21:08","price":54.2},{"date":"1397/11/24 21:32","price":54.16},{"date":"1397/11/24 22:08","price":54.02},{"date":"1397/11/24 22:32","price":53.99},{"date":"1397/11/24 23:32","price":53.92}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398