کمترین: 
4230000
بیشترین: 
4300000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4290000
زمان: 
11/23 19:00
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 23 بهمن 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 4290000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 12:06","price":4230000},{"date":"1397/11/23 12:18","price":4240000},{"date":"1397/11/23 12:24","price":4250000},{"date":"1397/11/23 12:30","price":4260000},{"date":"1397/11/23 12:42","price":4270000},{"date":"1397/11/23 13:06","price":4260000},{"date":"1397/11/23 13:42","price":4270000},{"date":"1397/11/23 13:48","price":4260000},{"date":"1397/11/23 13:54","price":4270000},{"date":"1397/11/23 14:00","price":4260000},{"date":"1397/11/23 14:12","price":4270000},{"date":"1397/11/23 14:30","price":4280000},{"date":"1397/11/23 14:36","price":4270000},{"date":"1397/11/23 14:42","price":4280000},{"date":"1397/11/23 14:48","price":4270000},{"date":"1397/11/23 14:54","price":4280000},{"date":"1397/11/23 15:06","price":4290000},{"date":"1397/11/23 16:30","price":4300000},{"date":"1397/11/23 16:36","price":4290000},{"date":"1397/11/23 16:42","price":4280000},{"date":"1397/11/23 16:48","price":4290000},{"date":"1397/11/23 17:30","price":4280000},{"date":"1397/11/23 19:00","price":4290000}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398