کمترین: 
31080
بیشترین: 
31345
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
31343
زمان: 
11/23 18:40
قیمت دینار بحرین امروز 23 بهمن 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 23 بهمن 1397 , 31343 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":31080},{"date":"1397/11/23 12:20","price":31343},{"date":"1397/11/23 12:30","price":31345},{"date":"1397/11/23 12:40","price":31343},{"date":"1397/11/23 12:50","price":31345},{"date":"1397/11/23 13:10","price":31343},{"date":"1397/11/23 13:30","price":31345},{"date":"1397/11/23 13:50","price":31343},{"date":"1397/11/23 14:20","price":31290},{"date":"1397/11/23 15:00","price":31291},{"date":"1397/11/23 17:10","price":31292},{"date":"1397/11/23 17:40","price":31345},{"date":"1397/11/23 18:10","price":31318},{"date":"1397/11/23 18:30","price":31345},{"date":"1397/11/23 18:40","price":31343}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398