کمترین: 
11743
بیشترین: 
11833
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11802
زمان: 
11/23 19:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 23 بهمن 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 11802 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":11750},{"date":"1397/11/23 12:00","price":11746},{"date":"1397/11/23 12:10","price":11743},{"date":"1397/11/23 12:20","price":11833},{"date":"1397/11/23 12:30","price":11825},{"date":"1397/11/23 12:40","price":11820},{"date":"1397/11/23 12:50","price":11823},{"date":"1397/11/23 13:00","price":11824},{"date":"1397/11/23 13:10","price":11817},{"date":"1397/11/23 13:20","price":11819},{"date":"1397/11/23 13:30","price":11818},{"date":"1397/11/23 13:40","price":11813},{"date":"1397/11/23 13:50","price":11810},{"date":"1397/11/23 14:10","price":11814},{"date":"1397/11/23 14:20","price":11793},{"date":"1397/11/23 14:30","price":11795},{"date":"1397/11/23 14:50","price":11797},{"date":"1397/11/23 15:00","price":11793},{"date":"1397/11/23 15:10","price":11784},{"date":"1397/11/23 15:20","price":11777},{"date":"1397/11/23 15:30","price":11784},{"date":"1397/11/23 15:40","price":11786},{"date":"1397/11/23 16:10","price":11785},{"date":"1397/11/23 16:20","price":11790},{"date":"1397/11/23 16:30","price":11787},{"date":"1397/11/23 16:50","price":11789},{"date":"1397/11/23 17:00","price":11793},{"date":"1397/11/23 17:10","price":11790},{"date":"1397/11/23 17:20","price":11779},{"date":"1397/11/23 17:30","price":11778},{"date":"1397/11/23 17:40","price":11795},{"date":"1397/11/23 17:50","price":11801},{"date":"1397/11/23 18:10","price":11796},{"date":"1397/11/23 18:30","price":11804},{"date":"1397/11/23 18:40","price":11798},{"date":"1397/11/23 18:50","price":11797},{"date":"1397/11/23 19:00","price":11805},{"date":"1397/11/23 19:10","price":11802}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398