کمترین: 
8888
بیشترین: 
8981
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8976
زمان: 
11/23 19:20
قیمت دلار کانادا امروز 23 بهمن 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 23 بهمن 1397 , 8976 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":8889},{"date":"1397/11/23 12:00","price":8888},{"date":"1397/11/23 12:20","price":8962},{"date":"1397/11/23 12:30","price":8958},{"date":"1397/11/23 12:40","price":8956},{"date":"1397/11/23 12:50","price":8961},{"date":"1397/11/23 13:00","price":8956},{"date":"1397/11/23 13:10","price":8957},{"date":"1397/11/23 13:20","price":8958},{"date":"1397/11/23 13:30","price":8960},{"date":"1397/11/23 13:40","price":8962},{"date":"1397/11/23 13:50","price":8963},{"date":"1397/11/23 14:20","price":8952},{"date":"1397/11/23 14:30","price":8955},{"date":"1397/11/23 14:50","price":8952},{"date":"1397/11/23 15:00","price":8954},{"date":"1397/11/23 15:20","price":8953},{"date":"1397/11/23 15:30","price":8959},{"date":"1397/11/23 16:00","price":8965},{"date":"1397/11/23 16:10","price":8961},{"date":"1397/11/23 16:20","price":8962},{"date":"1397/11/23 16:30","price":8958},{"date":"1397/11/23 16:50","price":8966},{"date":"1397/11/23 17:00","price":8964},{"date":"1397/11/23 17:10","price":8962},{"date":"1397/11/23 17:20","price":8961},{"date":"1397/11/23 17:30","price":8962},{"date":"1397/11/23 17:40","price":8979},{"date":"1397/11/23 18:00","price":8981},{"date":"1397/11/23 18:10","price":8971},{"date":"1397/11/23 18:30","price":8977},{"date":"1397/11/23 18:40","price":8974},{"date":"1397/11/23 18:50","price":8980},{"date":"1397/11/23 19:00","price":8981},{"date":"1397/11/23 19:10","price":8974},{"date":"1397/11/23 19:20","price":8976}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398