کمترین: 
1615500
بیشترین: 
1639500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1638500
زمان: 
11/23 17:30
قیمت آبشده جهانی امروز 23 بهمن 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 1638500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:10","price":1615500},{"date":"1397/11/23 11:40","price":1620500},{"date":"1397/11/23 13:25","price":1630500},{"date":"1397/11/23 13:40","price":1634500},{"date":"1397/11/23 14:10","price":1632500},{"date":"1397/11/23 16:15","price":1639500},{"date":"1397/11/23 17:30","price":1638500}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398