کمترین: 
1616000
بیشترین: 
1640000
قیمت تقلبی: 
1639000
زمان: 
11/23 17:30
قیمت آبشده بنکداری امروز 23 بهمن 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 1639000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:10","price":1616000},{"date":"1397/11/23 11:40","price":1621000},{"date":"1397/11/23 13:25","price":1631000},{"date":"1397/11/23 13:40","price":1635000},{"date":"1397/11/23 14:10","price":1633000},{"date":"1397/11/23 16:15","price":1640000},{"date":"1397/11/23 17:30","price":1639000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398