کمترین: 
1603800
بیشترین: 
1631600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1627500
زمان: 
11/23 19:10
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 23 بهمن 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 1627500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:10","price":1604500},{"date":"1397/11/23 11:15","price":1604300},{"date":"1397/11/23 11:20","price":1603900},{"date":"1397/11/23 11:25","price":1603800},{"date":"1397/11/23 11:30","price":1604200},{"date":"1397/11/23 11:40","price":1617500},{"date":"1397/11/23 11:45","price":1617900},{"date":"1397/11/23 11:50","price":1617800},{"date":"1397/11/23 11:55","price":1617200},{"date":"1397/11/23 12:00","price":1617600},{"date":"1397/11/23 12:05","price":1617900},{"date":"1397/11/23 12:10","price":1617000},{"date":"1397/11/23 12:15","price":1616800},{"date":"1397/11/23 12:20","price":1629300},{"date":"1397/11/23 12:25","price":1630100},{"date":"1397/11/23 12:30","price":1630300},{"date":"1397/11/23 12:35","price":1630400},{"date":"1397/11/23 12:40","price":1630900},{"date":"1397/11/23 12:45","price":1630800},{"date":"1397/11/23 12:50","price":1631100},{"date":"1397/11/23 12:55","price":1631600},{"date":"1397/11/23 13:00","price":1631300},{"date":"1397/11/23 13:05","price":1631500},{"date":"1397/11/23 13:15","price":1631600},{"date":"1397/11/23 13:20","price":1631500},{"date":"1397/11/23 13:25","price":1631100},{"date":"1397/11/23 13:35","price":1630900},{"date":"1397/11/23 13:40","price":1631600},{"date":"1397/11/23 13:45","price":1631100},{"date":"1397/11/23 13:55","price":1630900},{"date":"1397/11/23 14:00","price":1630700},{"date":"1397/11/23 14:10","price":1630800},{"date":"1397/11/23 14:15","price":1627600},{"date":"1397/11/23 14:20","price":1628500},{"date":"1397/11/23 14:25","price":1629700},{"date":"1397/11/23 14:30","price":1629400},{"date":"1397/11/23 14:40","price":1629800},{"date":"1397/11/23 14:45","price":1629500},{"date":"1397/11/23 14:50","price":1629600},{"date":"1397/11/23 14:55","price":1629800},{"date":"1397/11/23 15:00","price":1629500},{"date":"1397/11/23 15:10","price":1629300},{"date":"1397/11/23 15:15","price":1630000},{"date":"1397/11/23 15:20","price":1629800},{"date":"1397/11/23 15:25","price":1629600},{"date":"1397/11/23 15:30","price":1629800},{"date":"1397/11/23 15:40","price":1629400},{"date":"1397/11/23 15:50","price":1629200},{"date":"1397/11/23 15:55","price":1629100},{"date":"1397/11/23 16:05","price":1629200},{"date":"1397/11/23 16:10","price":1629600},{"date":"1397/11/23 16:15","price":1630500},{"date":"1397/11/23 16:20","price":1630300},{"date":"1397/11/23 16:30","price":1629700},{"date":"1397/11/23 16:40","price":1629900},{"date":"1397/11/23 16:45","price":1630500},{"date":"1397/11/23 16:50","price":1631100},{"date":"1397/11/23 16:55","price":1630900},{"date":"1397/11/23 17:05","price":1629100},{"date":"1397/11/23 17:10","price":1629200},{"date":"1397/11/23 17:15","price":1628600},{"date":"1397/11/23 17:25","price":1628800},{"date":"1397/11/23 17:30","price":1628900},{"date":"1397/11/23 17:35","price":1631400},{"date":"1397/11/23 17:40","price":1629700},{"date":"1397/11/23 17:45","price":1630200},{"date":"1397/11/23 17:50","price":1630300},{"date":"1397/11/23 17:55","price":1629900},{"date":"1397/11/23 18:00","price":1628400},{"date":"1397/11/23 18:05","price":1628600},{"date":"1397/11/23 18:10","price":1629700},{"date":"1397/11/23 18:15","price":1629000},{"date":"1397/11/23 18:25","price":1629300},{"date":"1397/11/23 18:30","price":1629100},{"date":"1397/11/23 18:35","price":1629200},{"date":"1397/11/23 18:40","price":1627300},{"date":"1397/11/23 18:45","price":1628100},{"date":"1397/11/23 18:50","price":1627900},{"date":"1397/11/23 18:55","price":1627600},{"date":"1397/11/23 19:00","price":1627000},{"date":"1397/11/23 19:05","price":1626600},{"date":"1397/11/23 19:10","price":1627500}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1398