کمترین: 
1615000
بیشترین: 
1639000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1638000
زمان: 
11/23 17:30
قیمت مثقال طلا امروز 23 بهمن 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 23 بهمن 1397 , 1638000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:10","price":1615000},{"date":"1397/11/23 11:40","price":1620000},{"date":"1397/11/23 13:25","price":1630000},{"date":"1397/11/23 13:40","price":1634000},{"date":"1397/11/23 14:10","price":1632000},{"date":"1397/11/23 16:15","price":1639000},{"date":"1397/11/23 17:30","price":1638000}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398