کمترین: 
1.4192
بیشترین: 
1.4676
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4446
زمان: 
11/23 21:08
قیمت بنزین امروز 23 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 23 بهمن 1397 , 1.4446 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 00:32","price":1.4192},{"date":"1397/11/23 01:08","price":1.4205},{"date":"1397/11/23 01:32","price":1.4195},{"date":"1397/11/23 02:08","price":1.4205},{"date":"1397/11/23 03:08","price":1.4195},{"date":"1397/11/23 03:32","price":1.42},{"date":"1397/11/23 04:08","price":1.4244},{"date":"1397/11/23 04:32","price":1.4265},{"date":"1397/11/23 05:08","price":1.4225},{"date":"1397/11/23 05:32","price":1.424},{"date":"1397/11/23 06:08","price":1.4265},{"date":"1397/11/23 06:32","price":1.4315},{"date":"1397/11/23 07:32","price":1.4305},{"date":"1397/11/23 08:08","price":1.4295},{"date":"1397/11/23 09:08","price":1.4285},{"date":"1397/11/23 10:08","price":1.424},{"date":"1397/11/23 10:32","price":1.423},{"date":"1397/11/23 11:08","price":1.4242},{"date":"1397/11/23 12:08","price":1.4276},{"date":"1397/11/23 12:32","price":1.4285},{"date":"1397/11/23 13:08","price":1.4306},{"date":"1397/11/23 13:32","price":1.4295},{"date":"1397/11/23 14:08","price":1.4332},{"date":"1397/11/23 14:32","price":1.439},{"date":"1397/11/23 15:08","price":1.4455},{"date":"1397/11/23 16:08","price":1.4495},{"date":"1397/11/23 17:08","price":1.452},{"date":"1397/11/23 17:32","price":1.448},{"date":"1397/11/23 18:08","price":1.4676},{"date":"1397/11/23 18:32","price":1.4644},{"date":"1397/11/23 19:08","price":1.4549},{"date":"1397/11/23 19:32","price":1.4485},{"date":"1397/11/23 20:08","price":1.4378},{"date":"1397/11/23 20:32","price":1.446},{"date":"1397/11/23 21:08","price":1.4446}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398