کمترین: 
52.34
بیشترین: 
53.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.66
زمان: 
11/23 21:08
قیمت نفت سبک امروز 23 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 53.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 00:32","price":52.39},{"date":"1397/11/23 01:08","price":52.38},{"date":"1397/11/23 01:32","price":52.45},{"date":"1397/11/23 03:08","price":52.34},{"date":"1397/11/23 03:32","price":52.4},{"date":"1397/11/23 04:08","price":52.54},{"date":"1397/11/23 04:32","price":52.6},{"date":"1397/11/23 05:08","price":52.44},{"date":"1397/11/23 05:32","price":52.5},{"date":"1397/11/23 06:08","price":52.59},{"date":"1397/11/23 06:32","price":52.81},{"date":"1397/11/23 07:08","price":52.8},{"date":"1397/11/23 08:08","price":52.74},{"date":"1397/11/23 10:08","price":52.61},{"date":"1397/11/23 10:32","price":52.55},{"date":"1397/11/23 11:08","price":52.61},{"date":"1397/11/23 12:08","price":52.7},{"date":"1397/11/23 12:32","price":52.72},{"date":"1397/11/23 13:08","price":52.86},{"date":"1397/11/23 13:32","price":52.88},{"date":"1397/11/23 14:08","price":52.96},{"date":"1397/11/23 14:32","price":53.12},{"date":"1397/11/23 15:08","price":53.27},{"date":"1397/11/23 16:08","price":53.44},{"date":"1397/11/23 17:08","price":53.62},{"date":"1397/11/23 17:32","price":53.57},{"date":"1397/11/23 18:08","price":53.92},{"date":"1397/11/23 18:32","price":53.73},{"date":"1397/11/23 19:08","price":53.48},{"date":"1397/11/23 19:32","price":53.45},{"date":"1397/11/23 20:08","price":53.21},{"date":"1397/11/23 20:32","price":53.62},{"date":"1397/11/23 21:08","price":53.66}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398