کمترین: 
2.63
بیشترین: 
2.689
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.689
زمان: 
11/23 20:32
قیمت گاز طبیعی امروز 23 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 2.689 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 00:08","price":2.646},{"date":"1397/11/23 00:32","price":2.647},{"date":"1397/11/23 01:08","price":2.648},{"date":"1397/11/23 01:32","price":2.647},{"date":"1397/11/23 03:08","price":2.652},{"date":"1397/11/23 03:32","price":2.654},{"date":"1397/11/23 04:08","price":2.655},{"date":"1397/11/23 04:32","price":2.654},{"date":"1397/11/23 06:08","price":2.659},{"date":"1397/11/23 07:32","price":2.66},{"date":"1397/11/23 08:08","price":2.658},{"date":"1397/11/23 09:08","price":2.656},{"date":"1397/11/23 10:08","price":2.655},{"date":"1397/11/23 10:32","price":2.654},{"date":"1397/11/23 11:08","price":2.645},{"date":"1397/11/23 12:08","price":2.632},{"date":"1397/11/23 12:32","price":2.63},{"date":"1397/11/23 14:08","price":2.631},{"date":"1397/11/23 14:32","price":2.638},{"date":"1397/11/23 15:08","price":2.682},{"date":"1397/11/23 16:08","price":2.658},{"date":"1397/11/23 17:08","price":2.663},{"date":"1397/11/23 17:32","price":2.672},{"date":"1397/11/23 18:08","price":2.655},{"date":"1397/11/23 18:32","price":2.664},{"date":"1397/11/23 19:08","price":2.659},{"date":"1397/11/23 19:32","price":2.66},{"date":"1397/11/23 20:08","price":2.671},{"date":"1397/11/23 20:32","price":2.689}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398