کمترین: 
576.63
بیشترین: 
588.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
586.88
زمان: 
11/23 20:32
قیمت گازوئیل امروز 23 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 586.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 00:08","price":576.75},{"date":"1397/11/23 00:32","price":576.63},{"date":"1397/11/23 01:08","price":577.13},{"date":"1397/11/23 05:08","price":578},{"date":"1397/11/23 05:32","price":578.5},{"date":"1397/11/23 06:08","price":579.13},{"date":"1397/11/23 06:32","price":580.63},{"date":"1397/11/23 07:32","price":580.5},{"date":"1397/11/23 08:08","price":579.63},{"date":"1397/11/23 10:08","price":578.25},{"date":"1397/11/23 10:32","price":577.63},{"date":"1397/11/23 11:08","price":578.13},{"date":"1397/11/23 12:08","price":578.38},{"date":"1397/11/23 13:08","price":581.63},{"date":"1397/11/23 14:08","price":582.63},{"date":"1397/11/23 14:32","price":583.38},{"date":"1397/11/23 15:08","price":584.38},{"date":"1397/11/23 16:08","price":585.13},{"date":"1397/11/23 17:08","price":585.63},{"date":"1397/11/23 17:32","price":585.38},{"date":"1397/11/23 18:08","price":588.88},{"date":"1397/11/23 18:32","price":588.38},{"date":"1397/11/23 19:08","price":587.13},{"date":"1397/11/23 19:32","price":584.38},{"date":"1397/11/23 20:08","price":583.38},{"date":"1397/11/23 20:32","price":586.88}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398