کمترین: 
1.8919
بیشترین: 
1.9325
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9234
زمان: 
11/23 21:08
قیمت نفت کوره امروز 23 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 1.9234 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 00:08","price":1.8919},{"date":"1397/11/23 00:32","price":1.8928},{"date":"1397/11/23 01:08","price":1.8935},{"date":"1397/11/23 01:32","price":1.8938},{"date":"1397/11/23 02:08","price":1.8943},{"date":"1397/11/23 03:08","price":1.8922},{"date":"1397/11/23 03:32","price":1.8939},{"date":"1397/11/23 04:08","price":1.8961},{"date":"1397/11/23 04:32","price":1.8969},{"date":"1397/11/23 05:08","price":1.8955},{"date":"1397/11/23 05:32","price":1.8962},{"date":"1397/11/23 06:08","price":1.8986},{"date":"1397/11/23 06:32","price":1.9039},{"date":"1397/11/23 07:08","price":1.9036},{"date":"1397/11/23 07:32","price":1.9034},{"date":"1397/11/23 08:08","price":1.9008},{"date":"1397/11/23 09:08","price":1.9009},{"date":"1397/11/23 10:08","price":1.8964},{"date":"1397/11/23 10:32","price":1.895},{"date":"1397/11/23 11:08","price":1.8964},{"date":"1397/11/23 12:08","price":1.8975},{"date":"1397/11/23 12:32","price":1.8986},{"date":"1397/11/23 13:08","price":1.906},{"date":"1397/11/23 13:32","price":1.9055},{"date":"1397/11/23 14:08","price":1.9099},{"date":"1397/11/23 14:32","price":1.9121},{"date":"1397/11/23 15:08","price":1.9174},{"date":"1397/11/23 16:08","price":1.9183},{"date":"1397/11/23 17:08","price":1.92},{"date":"1397/11/23 17:32","price":1.9201},{"date":"1397/11/23 18:08","price":1.9325},{"date":"1397/11/23 18:32","price":1.9305},{"date":"1397/11/23 19:08","price":1.927},{"date":"1397/11/23 19:32","price":1.9137},{"date":"1397/11/23 20:08","price":1.9119},{"date":"1397/11/23 20:32","price":1.9236},{"date":"1397/11/23 21:08","price":1.9234}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398