کمترین: 
61.48
بیشترین: 
63.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.98
زمان: 
11/23 21:08
قیمت نفت برنت امروز 23 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 62.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 00:08","price":61.48},{"date":"1397/11/23 00:32","price":61.49},{"date":"1397/11/23 01:32","price":61.53},{"date":"1397/11/23 02:08","price":61.59},{"date":"1397/11/23 03:08","price":61.57},{"date":"1397/11/23 05:08","price":61.64},{"date":"1397/11/23 05:32","price":61.73},{"date":"1397/11/23 06:08","price":61.85},{"date":"1397/11/23 06:32","price":62.02},{"date":"1397/11/23 07:08","price":62.04},{"date":"1397/11/23 07:32","price":62.02},{"date":"1397/11/23 08:08","price":61.98},{"date":"1397/11/23 10:08","price":61.78},{"date":"1397/11/23 10:32","price":61.72},{"date":"1397/11/23 11:08","price":61.82},{"date":"1397/11/23 12:08","price":61.88},{"date":"1397/11/23 12:32","price":61.89},{"date":"1397/11/23 13:08","price":62.05},{"date":"1397/11/23 13:32","price":62.04},{"date":"1397/11/23 14:08","price":62.16},{"date":"1397/11/23 14:32","price":62.43},{"date":"1397/11/23 15:08","price":62.65},{"date":"1397/11/23 16:08","price":62.86},{"date":"1397/11/23 17:08","price":62.87},{"date":"1397/11/23 17:32","price":62.8},{"date":"1397/11/23 18:08","price":63.22},{"date":"1397/11/23 18:32","price":63.12},{"date":"1397/11/23 19:08","price":62.89},{"date":"1397/11/23 19:32","price":62.77},{"date":"1397/11/23 20:08","price":62.5},{"date":"1397/11/23 20:32","price":62.96},{"date":"1397/11/23 21:08","price":62.98}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398