کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
11/23 23:48
قیمت dsعنوان امروز 23 بهمن 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 23 بهمن 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398