کمترین: 
1618000
بیشترین: 
1618000
قیمت تقلبی: 
1618000
زمان: 
11/22 13:20
قیمت آبشده شنبه ای امروز 22 بهمن 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 22 بهمن 1397 , 1618000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 13:20","price":1618000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398