کمترین: 
30184
بیشترین: 
30845
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
30845
زمان: 
11/22 15:30
قیمت دینار بحرین امروز 22 بهمن 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 22 بهمن 1397 , 30845 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:20","price":30184},{"date":"1397/11/22 11:30","price":30214},{"date":"1397/11/22 12:00","price":30243},{"date":"1397/11/22 12:20","price":30291},{"date":"1397/11/22 12:40","price":30336},{"date":"1397/11/22 13:00","price":30377},{"date":"1397/11/22 13:30","price":30414},{"date":"1397/11/22 13:50","price":30448},{"date":"1397/11/22 14:10","price":30480},{"date":"1397/11/22 14:30","price":30508},{"date":"1397/11/22 14:50","price":30535},{"date":"1397/11/22 15:10","price":30558},{"date":"1397/11/22 15:30","price":30845}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398