کمترین: 
30277
بیشترین: 
30311
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
30311
زمان: 
11/22 15:30
قیمت ریال عمان امروز 22 بهمن 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 22 بهمن 1397 , 30311 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:20","price":30277},{"date":"1397/11/22 11:30","price":30281},{"date":"1397/11/22 12:30","price":30284},{"date":"1397/11/22 13:50","price":30287},{"date":"1397/11/22 14:30","price":30286},{"date":"1397/11/22 15:30","price":30311}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398