کمترین: 
2218
بیشترین: 
2232
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2232
زمان: 
11/22 15:50
قیمت لیر ترکیه امروز 22 بهمن 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 22 بهمن 1397 , 2232 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:20","price":2231},{"date":"1397/11/22 11:30","price":2229},{"date":"1397/11/22 11:40","price":2230},{"date":"1397/11/22 11:50","price":2227},{"date":"1397/11/22 12:00","price":2229},{"date":"1397/11/22 12:10","price":2225},{"date":"1397/11/22 12:20","price":2227},{"date":"1397/11/22 12:30","price":2225},{"date":"1397/11/22 12:40","price":2221},{"date":"1397/11/22 12:50","price":2222},{"date":"1397/11/22 13:10","price":2223},{"date":"1397/11/22 13:20","price":2222},{"date":"1397/11/22 13:30","price":2221},{"date":"1397/11/22 14:00","price":2222},{"date":"1397/11/22 14:20","price":2221},{"date":"1397/11/22 14:30","price":2220},{"date":"1397/11/22 14:40","price":2218},{"date":"1397/11/22 15:00","price":2220},{"date":"1397/11/22 15:10","price":2222},{"date":"1397/11/22 15:20","price":2221},{"date":"1397/11/22 15:50","price":2232}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398