کمترین: 
15092
بیشترین: 
15161
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15161
زمان: 
11/22 15:50
قیمت پوند امروز 22 بهمن 1397
قیمت پونددر تاریخ 22 بهمن 1397 , 15161 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:20","price":15123},{"date":"1397/11/22 11:30","price":15125},{"date":"1397/11/22 11:40","price":15111},{"date":"1397/11/22 11:50","price":15108},{"date":"1397/11/22 12:00","price":15107},{"date":"1397/11/22 12:10","price":15118},{"date":"1397/11/22 12:20","price":15113},{"date":"1397/11/22 12:30","price":15119},{"date":"1397/11/22 12:40","price":15114},{"date":"1397/11/22 12:50","price":15126},{"date":"1397/11/22 13:00","price":15123},{"date":"1397/11/22 13:10","price":15127},{"date":"1397/11/22 13:20","price":15093},{"date":"1397/11/22 13:30","price":15107},{"date":"1397/11/22 13:50","price":15099},{"date":"1397/11/22 14:00","price":15104},{"date":"1397/11/22 14:10","price":15102},{"date":"1397/11/22 14:20","price":15092},{"date":"1397/11/22 14:30","price":15097},{"date":"1397/11/22 14:40","price":15098},{"date":"1397/11/22 14:50","price":15109},{"date":"1397/11/22 15:00","price":15121},{"date":"1397/11/22 15:10","price":15128},{"date":"1397/11/22 15:20","price":15129},{"date":"1397/11/22 15:50","price":15161}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398