کمترین: 
21.54
بیشترین: 
22.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.4
زمان: 
11/22 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 22 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 22 بهمن 1397 , 22.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:08","price":21.76},{"date":"1397/11/22 11:32","price":21.83},{"date":"1397/11/22 12:08","price":21.97},{"date":"1397/11/22 12:32","price":21.99},{"date":"1397/11/22 13:08","price":22.13},{"date":"1397/11/22 14:08","price":21.99},{"date":"1397/11/22 14:32","price":21.73},{"date":"1397/11/22 15:08","price":21.75},{"date":"1397/11/22 16:08","price":21.54},{"date":"1397/11/22 16:32","price":21.84},{"date":"1397/11/22 17:08","price":21.88},{"date":"1397/11/22 17:32","price":21.97},{"date":"1397/11/22 18:08","price":21.76},{"date":"1397/11/22 18:32","price":22},{"date":"1397/11/22 19:08","price":22.15},{"date":"1397/11/22 19:32","price":22.16},{"date":"1397/11/22 20:08","price":22.15},{"date":"1397/11/22 20:32","price":22.39},{"date":"1397/11/22 21:08","price":22.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398