کمترین: 
575.88
بیشترین: 
582.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
576.63
زمان: 
11/22 23:32
قیمت گازوئیل امروز 22 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 22 بهمن 1397 , 576.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 10:08","price":578.63},{"date":"1397/11/22 10:32","price":580.13},{"date":"1397/11/22 11:08","price":578.88},{"date":"1397/11/22 11:32","price":579.63},{"date":"1397/11/22 12:08","price":581.13},{"date":"1397/11/22 12:32","price":580.63},{"date":"1397/11/22 13:08","price":582.38},{"date":"1397/11/22 14:32","price":580.63},{"date":"1397/11/22 15:08","price":581.38},{"date":"1397/11/22 16:08","price":581},{"date":"1397/11/22 16:32","price":582.63},{"date":"1397/11/22 17:08","price":582.38},{"date":"1397/11/22 17:32","price":581.38},{"date":"1397/11/22 18:08","price":575.88},{"date":"1397/11/22 18:32","price":576.13},{"date":"1397/11/22 19:08","price":576.75},{"date":"1397/11/22 19:32","price":577.13},{"date":"1397/11/22 20:32","price":575.88},{"date":"1397/11/22 21:08","price":577.13},{"date":"1397/11/22 21:32","price":577.88},{"date":"1397/11/22 22:08","price":578.63},{"date":"1397/11/22 22:32","price":580.38},{"date":"1397/11/22 23:08","price":578.13},{"date":"1397/11/22 23:32","price":576.63}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398