کمترین: 
2.649
بیشترین: 
2.727
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.649
زمان: 
11/22 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 22 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 22 بهمن 1397 , 2.649 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 03:08","price":2.666},{"date":"1397/11/22 03:32","price":2.663},{"date":"1397/11/22 05:08","price":2.667},{"date":"1397/11/22 05:32","price":2.666},{"date":"1397/11/22 06:08","price":2.667},{"date":"1397/11/22 07:08","price":2.671},{"date":"1397/11/22 08:08","price":2.668},{"date":"1397/11/22 09:08","price":2.662},{"date":"1397/11/22 09:32","price":2.663},{"date":"1397/11/22 10:08","price":2.666},{"date":"1397/11/22 10:32","price":2.667},{"date":"1397/11/22 11:08","price":2.668},{"date":"1397/11/22 11:32","price":2.672},{"date":"1397/11/22 12:32","price":2.681},{"date":"1397/11/22 13:08","price":2.68},{"date":"1397/11/22 14:08","price":2.696},{"date":"1397/11/22 14:32","price":2.691},{"date":"1397/11/22 15:08","price":2.689},{"date":"1397/11/22 16:08","price":2.692},{"date":"1397/11/22 16:32","price":2.686},{"date":"1397/11/22 17:08","price":2.702},{"date":"1397/11/22 17:32","price":2.727},{"date":"1397/11/22 18:08","price":2.704},{"date":"1397/11/22 18:32","price":2.663},{"date":"1397/11/22 19:08","price":2.683},{"date":"1397/11/22 19:32","price":2.671},{"date":"1397/11/22 20:08","price":2.692},{"date":"1397/11/22 20:32","price":2.677},{"date":"1397/11/22 21:08","price":2.676},{"date":"1397/11/22 21:32","price":2.675},{"date":"1397/11/22 22:08","price":2.67},{"date":"1397/11/22 22:32","price":2.663},{"date":"1397/11/22 23:08","price":2.651},{"date":"1397/11/22 23:32","price":2.649}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398