کمترین: 
1.4131
بیشترین: 
1.448
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4175
زمان: 
11/22 23:32
قیمت بنزین امروز 22 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 22 بهمن 1397 , 1.4175 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 03:08","price":1.4395},{"date":"1397/11/22 03:32","price":1.439},{"date":"1397/11/22 04:08","price":1.4385},{"date":"1397/11/22 04:32","price":1.4395},{"date":"1397/11/22 05:08","price":1.4315},{"date":"1397/11/22 05:32","price":1.43},{"date":"1397/11/22 06:08","price":1.4325},{"date":"1397/11/22 06:32","price":1.4349},{"date":"1397/11/22 07:08","price":1.4355},{"date":"1397/11/22 08:08","price":1.4335},{"date":"1397/11/22 09:08","price":1.4355},{"date":"1397/11/22 09:32","price":1.4345},{"date":"1397/11/22 10:08","price":1.4382},{"date":"1397/11/22 10:32","price":1.4405},{"date":"1397/11/22 11:08","price":1.4393},{"date":"1397/11/22 12:08","price":1.4435},{"date":"1397/11/22 12:32","price":1.4452},{"date":"1397/11/22 13:08","price":1.4477},{"date":"1397/11/22 14:08","price":1.448},{"date":"1397/11/22 14:32","price":1.4425},{"date":"1397/11/22 15:08","price":1.4445},{"date":"1397/11/22 16:08","price":1.4455},{"date":"1397/11/22 16:32","price":1.4477},{"date":"1397/11/22 17:08","price":1.442},{"date":"1397/11/22 17:32","price":1.4385},{"date":"1397/11/22 18:08","price":1.4161},{"date":"1397/11/22 18:32","price":1.4175},{"date":"1397/11/22 19:08","price":1.4165},{"date":"1397/11/22 19:32","price":1.415},{"date":"1397/11/22 20:08","price":1.4131},{"date":"1397/11/22 20:32","price":1.4145},{"date":"1397/11/22 21:08","price":1.419},{"date":"1397/11/22 21:32","price":1.421},{"date":"1397/11/22 22:08","price":1.4227},{"date":"1397/11/22 22:32","price":1.428},{"date":"1397/11/22 23:08","price":1.4225},{"date":"1397/11/22 23:32","price":1.4175}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398