کمترین: 
1.8914
بیشترین: 
1.9148
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.892
زمان: 
11/22 23:32
قیمت نفت کوره امروز 22 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 22 بهمن 1397 , 1.892 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 03:08","price":1.9068},{"date":"1397/11/22 03:32","price":1.906},{"date":"1397/11/22 04:08","price":1.9071},{"date":"1397/11/22 04:32","price":1.906},{"date":"1397/11/22 05:08","price":1.8981},{"date":"1397/11/22 05:32","price":1.8996},{"date":"1397/11/22 06:08","price":1.9},{"date":"1397/11/22 06:32","price":1.9028},{"date":"1397/11/22 07:08","price":1.9025},{"date":"1397/11/22 07:32","price":1.9022},{"date":"1397/11/22 08:08","price":1.9009},{"date":"1397/11/22 09:08","price":1.9018},{"date":"1397/11/22 09:32","price":1.9011},{"date":"1397/11/22 10:08","price":1.9061},{"date":"1397/11/22 10:32","price":1.9082},{"date":"1397/11/22 11:08","price":1.9056},{"date":"1397/11/22 11:32","price":1.9073},{"date":"1397/11/22 12:08","price":1.9122},{"date":"1397/11/22 12:32","price":1.9096},{"date":"1397/11/22 13:08","price":1.9132},{"date":"1397/11/22 14:08","price":1.9143},{"date":"1397/11/22 14:32","price":1.9087},{"date":"1397/11/22 15:08","price":1.9109},{"date":"1397/11/22 16:08","price":1.9111},{"date":"1397/11/22 16:32","price":1.9148},{"date":"1397/11/22 17:08","price":1.9146},{"date":"1397/11/22 17:32","price":1.9102},{"date":"1397/11/22 18:08","price":1.8931},{"date":"1397/11/22 18:32","price":1.8914},{"date":"1397/11/22 19:08","price":1.8925},{"date":"1397/11/22 19:32","price":1.8954},{"date":"1397/11/22 20:08","price":1.895},{"date":"1397/11/22 20:32","price":1.8917},{"date":"1397/11/22 21:08","price":1.8938},{"date":"1397/11/22 21:32","price":1.8952},{"date":"1397/11/22 22:08","price":1.8996},{"date":"1397/11/22 22:32","price":1.9051},{"date":"1397/11/22 23:08","price":1.8967},{"date":"1397/11/22 23:32","price":1.892}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398