کمترین: 
61.17
بیشترین: 
62.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.49
زمان: 
11/22 23:32
قیمت نفت برنت امروز 22 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 22 بهمن 1397 , 61.49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 03:08","price":61.95},{"date":"1397/11/22 03:32","price":61.93},{"date":"1397/11/22 04:08","price":61.95},{"date":"1397/11/22 04:32","price":61.88},{"date":"1397/11/22 05:08","price":61.51},{"date":"1397/11/22 05:32","price":61.47},{"date":"1397/11/22 06:08","price":61.51},{"date":"1397/11/22 06:32","price":61.66},{"date":"1397/11/22 07:08","price":61.59},{"date":"1397/11/22 07:32","price":61.61},{"date":"1397/11/22 08:08","price":61.52},{"date":"1397/11/22 09:08","price":61.56},{"date":"1397/11/22 09:32","price":61.52},{"date":"1397/11/22 10:08","price":61.74},{"date":"1397/11/22 10:32","price":61.88},{"date":"1397/11/22 11:08","price":61.84},{"date":"1397/11/22 12:08","price":61.95},{"date":"1397/11/22 12:32","price":62},{"date":"1397/11/22 13:08","price":62.11},{"date":"1397/11/22 14:08","price":62.2},{"date":"1397/11/22 14:32","price":61.87},{"date":"1397/11/22 15:08","price":61.95},{"date":"1397/11/22 16:08","price":61.89},{"date":"1397/11/22 16:32","price":62.09},{"date":"1397/11/22 17:08","price":62.08},{"date":"1397/11/22 17:32","price":61.98},{"date":"1397/11/22 18:08","price":61.25},{"date":"1397/11/22 18:32","price":61.31},{"date":"1397/11/22 19:08","price":61.32},{"date":"1397/11/22 19:32","price":61.25},{"date":"1397/11/22 20:08","price":61.17},{"date":"1397/11/22 20:32","price":61.3},{"date":"1397/11/22 21:08","price":61.53},{"date":"1397/11/22 21:32","price":61.61},{"date":"1397/11/22 22:08","price":61.64},{"date":"1397/11/22 22:32","price":61.76},{"date":"1397/11/22 23:08","price":61.7},{"date":"1397/11/22 23:32","price":61.49}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398