کمترین: 
51.45
بیشترین: 
52.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
52.34
زمان: 
11/22 23:32
قیمت نفت سبک امروز 22 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 22 بهمن 1397 , 52.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 03:08","price":52.54},{"date":"1397/11/22 03:32","price":52.53},{"date":"1397/11/22 04:08","price":52.41},{"date":"1397/11/22 04:32","price":52.37},{"date":"1397/11/22 05:08","price":52.02},{"date":"1397/11/22 05:32","price":52.03},{"date":"1397/11/22 06:08","price":52.05},{"date":"1397/11/22 06:32","price":52.16},{"date":"1397/11/22 07:08","price":52.1},{"date":"1397/11/22 07:32","price":52.09},{"date":"1397/11/22 08:08","price":52.01},{"date":"1397/11/22 09:08","price":52.05},{"date":"1397/11/22 09:32","price":52.02},{"date":"1397/11/22 10:08","price":52.16},{"date":"1397/11/22 10:32","price":52.27},{"date":"1397/11/22 11:08","price":52.16},{"date":"1397/11/22 12:08","price":52.28},{"date":"1397/11/22 12:32","price":52.34},{"date":"1397/11/22 13:08","price":52.39},{"date":"1397/11/22 14:08","price":52.49},{"date":"1397/11/22 14:32","price":52.26},{"date":"1397/11/22 15:08","price":52.31},{"date":"1397/11/22 16:08","price":52.23},{"date":"1397/11/22 16:32","price":52.38},{"date":"1397/11/22 17:08","price":52.43},{"date":"1397/11/22 17:32","price":52.28},{"date":"1397/11/22 18:08","price":51.52},{"date":"1397/11/22 18:32","price":51.45},{"date":"1397/11/22 19:08","price":51.66},{"date":"1397/11/22 19:32","price":51.54},{"date":"1397/11/22 20:08","price":51.53},{"date":"1397/11/22 20:32","price":51.7},{"date":"1397/11/22 21:08","price":51.91},{"date":"1397/11/22 21:32","price":52.06},{"date":"1397/11/22 22:08","price":52.22},{"date":"1397/11/22 22:32","price":52.3},{"date":"1397/11/22 23:08","price":52.59},{"date":"1397/11/22 23:32","price":52.34}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398