کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
11/22 23:56
قیمت dsعنوان امروز 22 بهمن 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 22 بهمن 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398