کمترین: 
30714
بیشترین: 
30859
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
30845
زمان: 
11/21 15:20
قیمت دینار بحرین امروز 21 بهمن 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 21 بهمن 1397 , 30845 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":30819},{"date":"1397/11/21 11:40","price":30714},{"date":"1397/11/21 13:50","price":30859},{"date":"1397/11/21 14:00","price":30832},{"date":"1397/11/21 15:20","price":30845}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398