کمترین: 
38393
بیشترین: 
38574
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
38558
زمان: 
11/21 15:20
قیمت دینار کویت امروز 21 بهمن 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 21 بهمن 1397 , 38558 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":38550},{"date":"1397/11/21 11:40","price":38419},{"date":"1397/11/21 11:50","price":38393},{"date":"1397/11/21 13:50","price":38574},{"date":"1397/11/21 14:00","price":38541},{"date":"1397/11/21 15:20","price":38558}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398