کمترین: 
6859
بیشترین: 
6891
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6888
زمان: 
11/21 15:20
قیمت منات آذربایجان امروز 21 بهمن 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 21 بهمن 1397 , 6888 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":6882},{"date":"1397/11/21 11:40","price":6859},{"date":"1397/11/21 13:50","price":6891},{"date":"1397/11/21 14:00","price":6885},{"date":"1397/11/21 15:20","price":6888}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398