کمترین: 
1610500
بیشترین: 
1610500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1610500
زمان: 
11/21 11:10
قیمت آبشده جهانی امروز 21 بهمن 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 21 بهمن 1397 , 1610500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:10","price":1610500}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398