کمترین: 
1611000
بیشترین: 
1611000
قیمت تقلبی: 
1611000
زمان: 
11/21 11:10
قیمت آبشده بنکداری امروز 21 بهمن 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 21 بهمن 1397 , 1611000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:10","price":1611000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398